ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
არის ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს და ჟურნალ „ეკონომიკური პროფილის“ სარედაქციო საბჭოს წევრი.
კვალიფიკაცია ამაღლებული აქვს შემდეგ ტრენინგებში:
1. „ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების კურსი“. ჩამტარებელი ორგანიზაცია პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ცენტრი, ქუთაისი, 2005 წელი.  
2. ინგლისური ენის ტრენინგ-კურსი Upper-intermediate. ჩამტარებელი ორგანიზაცია ინგლისური ენის ცენტრი,  ქუთაისი,  2008 წელი.
3. „ბიზნესის ეფექტური მართვის შესაძლებლობები“. ჩამტარებელი ორგანიზაცია იმერეთის რეგიო¬ნული სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი, ქუთაისი,  2009 წელი.
4. ,,აქტიური სწავლა და კრიტიკული აზროვნება უმაღლეს სასწავლებლებში“. ჩამტარებელი ორ¬განიზაცია ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“ RWCT პროგრამის საერთაშორისო სტანდარტებით, ქუთაისი,  2010 წელი.
5. „ბიზნესის დაგეგმარება“. ჩამტარებელი ორგანიზაცია ქართული დიასპორა ქუთაისის გან-ვითარებისათვის, ქუთაისი, 2011 წელი.
6. „ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი“. ჩამტარებელი ორგანიზაცია აგრობიზნესის კვლევისა და გა-ნათლების საერთაშორისო ცენტრი საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრთან ერთად და USDA FAS CADI-ის მხარდაჭერით, ერევანი, 2012 წელი.
ვ. გურაბანიძეს გამოქვეყნებული აქვს 50-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. მათ შორის ავტორი და თა¬ნა¬ავ¬ტორია ექვსი წიგნისა: „ეკონომიკური თეორია“ (ეკონომიკის ზოგად-თეორიული საკითხები), 2004 წ. თანა¬ავ¬-ტორობით); „შრომითი რესურსების მენეჯმენტი“ (2006 წ. თანაავტორობით); „ორგანიზაციული მენეჯმენტი“ (2007 წ. თანაავტორობით); „ეკონომიკური თეორია“ (პრაქტიკული ეკონომიკური საქმიანობის ზოგად-თეორიული პრინციპები), 2008 წ. თანაავტორობით); „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“ (2009წ.); “გლობალური ბიზნესის მენემენტი” (2013 წ  თანაავტორობით).
ეწევა სამეცნიერო საქმიანობას მენეჯმენტის, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის, გლობალური  ბიზნესის მენეჯმენტის, ინოვაციური მენეჯმენტის, ეკონომიკური თეორიის პრობლემებზე.

DEAR TEACHERS AND STUDENT

preWe would like to introduce new educational platform -Preply.com, which was created for students and teachers. In order to participate in this educational project you can register on the website http://preply.com/en

The registration is free of charge for all students and teachers!

Preply has been active since 2012 and during that time we have acquired more than 10 000 registrations by teachers (including native speakers from Great Britain, USA and Australia) as well as 10 000 students. There are 12 foreign languages available now and the range is still growing.

Students that have registered are able to find a suitable tutor.

In order to participate in this project you need to make only one step - create a profile at Preply.com. It's free of charge!

If you have any questions or problems feel free to contact us at

ჩვენი გვერდი facebook - ზე

პარტნიორები

reg logo

ukr logo

bnt l

ASMIBA logo

001

 

esu

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 addr icon  ქ.ბათუმი. ანგისის ქუჩა N15
 email icon  
 phone icon  +995 593 72 21 15